VALPARNAS UPPVÄXT HOS OSS ----//------- HOW THE PUPPIES ARE RAISED WITH US

Valparna föds under min säng, de första veckorna med en ram runt bädden så att de inte kan kravla iväg. Toppbräden är bra att sitta på och servera moderns mat på, men skyddar också mamman från att av misstag klämma sina valpar när hon lägger sig.

The puppies are born under my bed, for the first weeks with a frame around the bed, so that they can not crawl away. The top-board is good for sitting and for serving the mothers meals on, but does also prevent the mother from accidentally squeeze her puppies when laying down.

När de börjar röra sg lite mer görs utrymmet större. Ett tillfälligt staket tillåter mamman att gå ifrån och ändå vara kvar i rummet, så att hon kan vårda dem när hon vill.

När dom börjar söka mer plats öppnas "valpluckan" under fönstret när de är aktiva, och senare är den öppen mest jämt tills de lärt sig att gå ut för att kissa & bajsa.

 

 

When they start to move around a little, the space is enlarged. A temporary fence allow the mother to leave them and yet stay in the room, so that she can nurse them when ever she wants to.

When they begin to seek more space, the "puppy-door" under the window is opened when they are active, and later on it is open most of they time until they have learnt to go out to pee & poo.

Jag kan göra det mesta av mitt arbete hemifrån under dessa perioderna, i början mest för att hålla ett öga på allt och serva modern. Lite senare har jag nöjet att få arbeta med en halvsovande valp i knät.

 
I can do most of my work from home during these periods, in the beginning mostly just keeping an eye on everything and serving the mother. Later on I have the pleasure of working with a half sleeping pup on my lap.
Vid varje mål lyfts valparna upp och placeras utanför valphagen för att äta ur sin egen skål. Steg för steg introduceras lätt träning tillsammans med matningen.

 
At each meal the puppies are lifted up and placed outside their area to eat from a bowl of their own. Step by step their first easy training is introduced together with the feeding.
Valpverandan har nät på två sidor så att de små inte skall trilla ner och en ramp att istället gå ner på. Taket är viktigt i början för att få de små att gå ut även när det regnar.

 
The puppy porch has net on two sides to prevent the small ones from falling down, and a ramp to instead walk down on. The roof is important, in the beginning, to make the young ones go out even if it is raining.
När det blir tid för valparna att komma ut i världen stängslas en del av trädgården in, först bara en liten hage som sedan förstoras allt eftersom så att valparna alltid har gott om plats att leka. Resten av trädgården besöks under uppsikt när de är gamla nog för detta.

 
When it is time for the puppies to enter the outside world a part of the garden is fenced only for the babies, at first only a small space which is enlarged so that the puppies always have plenty space to play on. The rest of the garden is visited under supervision when they are old enough for that.


velikij@glocalnet.net