Stadgar för Tärnan Tidaholms SFK

                                §1    Klubbens syfte och ändamål är att genom en kamratlig
                                        sammanhållning och gemensamt arbete tillvarataga
                                        medlemmars intresse för sportfiske och till rimliga
                                        priser anskaffa fiskevatten och organisera fiskeresor.

                                §2    Klubben skall ledas av en styrelse bestående av:
                                        ordförande, sekreterare, kassör, två klubbmästare
                                        samt två ledamöter varav den ena skall ingå i
                                        tävlingskommittén och den andre i ungdomskommittén.
                                        Två styrelsesuppleanter skall också finnas.

                                §3    Styrelsen skall: på alla sätt verka för klubbens ändamål,
                                        föra förteckning över medlemmarna, till de allmänna
                                        mötena utfärda kallelser, föra protokoll såväl vid allmänna
                                        möten som vid styrelsemöten samt för varje
                                        räkenskapsår avlämna förvaltningsredogörelse.

                                §4    Medlemsantalet skall vara obegränsat och ny medlem
                                        inväljas på års- eller styrelsemöten.

                                §5    Årsavgiften fastställs vid årsmötet för varje år.

                                §6    Medlem som utför olaga fiske eller på annat sätt skadar
                                        klubben utesluts ur densamma. Vidare åligger det
                                        melem att verka för god och aktiv miljövård.

                                §7    Fiske på klubbens vatten får ej ske förrän
                                        medlemsavgiften för året har erlagts.

                                §8    Klubben kan inte upplösas med mindre än att tre
                                        fjärdedelar röstar för dess upplösning.

                                §9    Ändringar eller tillägg av klubbens stadgar kan endast ske
                                        på årsmötet.