Skaraborgsdistriktet Utgåva 5 2015

Utg. 5. 15-10-22 1

TÄVLINGSINFORMATION

DM-tävlingar

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSREGLER

Gäller vid alla DM om inte annat överenskommits med distriktsstyrelsen alternativt distriktstävlingsledaren innan sanktionering av tävling genomförs. Detta undantag skall senast innan start delgivits de tävlande. OBS! Gäller inte säkerhetsbestämmelser där undantag inte får ske.

Undantag 1: I kustfiske bör tävlingstiden vara 5h och in och utgångstid kan förlängas.

Undantag 2: I kustfiske är minsta tillåtna storlek på fisk som får vägas in 20cm.

Undantag 3: I kustfiske är flötmete tillåtet.

På tävlings-området råder fiskeförbud 6 dagar innan tävlingsdag, för de som tänker ställa upp i DM. (Samtliga discipliner: Mete int och trad, Havs, Pimpel, Mormyska och Kust).

DM i vintergrenar skall hållas mellan 1/1 och 31/6 om detta inte kan ske tas beslut om ev DM i slutet på året på höst/tävlingsmötet samma år.

VANDRINGSPRIS

Hålls i pimpel, tradmete, intmete, havs, mormyska och kustfiske.

Tävlingen om vandringspriset omfattar endast en klass dvs. alla tävlar mot alla oavsett kön och enbart deltagare som tävlar på DM (medlem i sportfiskarna) för Skaraborg räknas.

Den som får högsta sammanlagda vikt får en inteckning i vandringspriset samt ett miniatyrpris som får behållas. I pimpel och Intmete räknas de två bästa resultaten. Vid lika poäng blir det skiljevikten som avgör.

Vid VP i Kustfiske skall föranmälan ske till utsedd tävlingsledare. Om inte deltagarantalet blir större än 5 personer avgör utsedd tävlingsledare om tävlingen genomförs.

Gravering av transportemballaget till respektive DM-gren tas fram av Distriktsstyrelsen.

Innehavaren av Vandringspriset skall tillse att detta tas med till enda/sista DM-tävlingen för att möjliggöra överlämnandet av priset till nästa vinnare i samband med prisutdelning.

STARTAVGIFTER

Startavgiften i alla DM är 100kr för individuellt och lag förutom juniorer som betalar 40 individuellt och lag.

PRISER

I samtliga DM utgår priser i form av plakett till de 3 främsta i varje ålders-klass och till de tre främsta lagen. Dessutom utgår pengapriser enligt prisfördelningsmall. Startavgiften för lag skall gå till distriktet.

TELEFONSVARARE

Information och upplysningar om tävlingar lämnas på tfn-svarare: 0502-144 55, www.skaraborgsdistriktet.blogspot.se och på sportfiskarnas hemsida, samtliga DM skall sanktioneras av tävlingsarrangör.

PIMPEL

De 3 första öppna pimpeltävlingarna på söndagar skall gälla som DM-tävlingar. Resultatet i de 2 bästa tävlingarna räknas först placeringsplats därefter vikt på de tävlingar som placeringsplatsen togs. Ex. en första och fjärdeplats värderas högre än en andra och tredjeplats. Om enbart två tävlingar går att genomföra räknas bägge tävlingarna som utslag för SM-kvalificering. Om enbart en tävling går att genomföra räknas enbart denna som utslag för SM-kvalificering. Om ingen DM-tävling har kunnat genomföras innan RST räknas denna tävling som första tävling i DM-kvalificeringen. OBS! Detta måste ha sanktionerats av de andra distrikten innan tävlingsstart. Samtliga deltagare i serien skall vara med i uträkningen till kvalificering till SM.

Tävlingsvatten bör helst inte användas för DM-tävling mer än vart annat år.

ÖPPNA TÄVLINGAR

Klubbar har rätt att samtidigt som egen klubbtävling genomförs lägga öppen tävling för övriga även på lördagar. DM tävling i Pimpel, Tradmete och Kustfiske får även vara öppen.

ÖVRIGT

Diskvalificering med hänvisning till ovanstående regler skall vara drabbad person delgiven enligt sportfiskarnas regler.

PROTEST

Mot eventuell diskvalificering som hänvisas mot ovanstående regler skall senast 1 vecka (7dagar) efter delgivning skriftligen inkommit till distriktsstyrelsen som ihop med arrangerande klubb ta beslut. Samtliga drabbade av diskvalificeringen skall bli meddelade snarast efter beslut av resultatet. Ansvarig för meddelandet är distriktsstyrelsen. Detta beslut kan inte överklagas.

Överenskommet på distriktsmöte 2015-10-22