<<

Laurencinus Romanus

c.1550-c.1608


Italian lutenist and composer. He´s represented in a number of early 17th century printed and manuscript collections of lute music. Since the individual attributions use various forms of his name and sobriquet - Lorenzini del Liuto, Laurenzini, Laurencinus Romanus, Eques Romanus , Eques Auratus Romanus, Cavalier du Luth and Knight of the Lute - his identity has been questioned.
Eitner though they perhaps all referred to the same man. Monique Rollin, however believes that they were two different musicians, since the index of Besard´s Thesaurus Harmonicus(and also Hainhoffer´s Lutebook) equates Laurencinus Romanus with Eques Auratus Romanus , but lists Eques Romanus separately.
Lorenzino served as lutenist to Cardinal Ippolito d´Este at Tivoli in 1570-71 and later at Ferrara, and was made a Knight of the Golden Spur by the pope because of his celebrated knowledge of the lute. He was supposedly Besard´s teacher; if he was, this would lend added authority to the above-mentioned index. His works are mainly to be found in Thesaurus Harmonicus, but also in a various other sources such as Hainhoffer´s Lutebook and P P Raimondos Sonate diverse......from 1601.
Lorenzino alias Il Cavagliere dell Liuto

När Jean Baptiste Besard publicerade sin monumentala tabulatursamling "Thesaurus Harmonicus" i Köln 1603 måste den person, till vilken samlingen är dedicerad, den gudomlige Laurencinus Romanus, ha varit en av de mest berömda lutenisterna i Europa. Han hade redan uppnått internationell ryktbarhet under tidigt 1590-tal då han i en utgåva av spanjoren Sebastiano Raval beskrivs som "Universal del Mondo". 1615 var hans musik utbredd i nästan hela Europa och återfanns både i samlingar som t ex Robert Dowlands och Georg Fuhrmans böcker såväl som i diverse manuskript och tryck. Ernst Gottlieb Baron kom ihåg honom i sin 1700-talsutgåva om luthistoria och han omnämndes i J G Walthers "Musical Dictionary" från 1732. Ändå fyrahundra år senare är han en av luthistoriens mest svåråtkomliga personer. T o m hans namn "Lorenzino" är omdebatterat. Var det hans förnamn? Ett smeknamn ? Ett diminuitiv ? Vid ett flertal tillfällen verkar han ha ersatt detta namn för det än mer gåtfulla "Il Cavagliere déll Liuto".
Några biografiska fragment har överlevt. Den första glimten av en lutenist vid namn Lorenzino daterar sig till 1570 och 1571 då en musiker befann sig i tjänst hos kardinal Ippolito d´Este i Rom och Tivoli. För att vara professionellt engagerad vi denna tid bör Lorenzino ha varit född runt 1550 eller tidigare.

Nästa person är en "Lorenzino Bolognese", beskriven som "cantore" vid Ottavio Farneses hov i Parma mellan åren 1573-1586. Det vore tilltalande att tänka sig denna person som den store lutenisten eftersom Parma under denna tid var hemort för en av de största sena 1500-tals lutenisterna, napolitanaren Fabrizio Dentice,anställd av Farneses som musikalisk organisatör, lutvirtuos och "gentiluomo di corte".

Denna identifikation föreslogs först av forskaren och musikologen Dinko Fabris. Det enda som stör bilden är namntillägget "Bolognese" eftersom den enligt övriga källor berömde Lorenzini alltid annars kom ifrån Rom. "Bolognese" är här också listad som sångare och inte lutenist. Renässansmusiker var å andra sidan inte begränsade, som i våra dagar, till en specialitet. Detta gällde också Dentice som var en väl ansedd sångare i sin ungdom.

För att återvända till Lorenzini "Bolognese" kan det ha förhållit sig så att han föddes i Bologna men förvärvade ryktet som "romersk" kompositör med sina senare kontakter med staden. Vi har att jämföra t ex med den "romerske madrigalisten" Luca Marenzio som egentligen föddes i lilla Coccaglio nära Brescia.

Precis år 1585 när Lorenzino "Bolognese" lämnade tjänsten i Parma dyker en "Il Cavaliere del Liuto" upp hos den romerske kardinalen Montalto Peretti. Denna "Cavaliere" finns också i Montaltos palats under åren 1593 och 1602 för att sedan rapporteras avliden där 23:e september 1608.


Vad har vi då för belägg att Lorenzino och Il Cavaliere dell Liuto är samma person ? En som kan ge oss ett spår är Lorenzinos förmodade elev, Besard. Förutom sin omfattande lutpublikation "Thesaurus" gav Besard också ut en avhandling gällande lutspel och baserad på Lorenzinos undervisning. I den nämner han att Lorenzino döptes till Eques Auratus ( Den Gyllene Riddaren) i Rom. Detta namn kan också syfta på en titel som påven själv tilldelade utvalda personer . I vilket fall hade Lorenzino en god anledning att kalla sig själv "Il Cavaglieri d´ell Liuto", och kanske började han helt enkelt att använda detta "nom de plume"när karriären började att sätta fart, gissningsvis under under 1580-talet.

Detta skulle i så fall förklara varför det finns lutstycken som i böcker och manuskript tillskrivs både Lorenzino och Il Cavaglieri d´ell Liuto. Men fortfarande finns oklarheter.

Besard, som verkar ha känt Lorenzino väl, nämner två helt separata individer i indexet till "Thesaurus Harmonicus" ; de är Laurencinus Romanus och Eques Romanus, det vill säga "Riddaren av Rom".
Ändå har ett av lutstyckena som han tillskriver Eques Romanus i "Thesaurus Harmonicus", återgetts till Lorenzino i den eleganta "Hainhoffer´s Lutbok", ett manuskript gjort för Besard´s vän och kompanjon Phillip Hainhoffer. Faktiskt anspelar kompositionstiteln väldigt skickligt på båda namnen:
Praembulum equitis overo Laurencijn civis Romanj

Likaså har den vackra intabulationen av Susanne un jour som tillskrivs Lorenzino i "Thesaurus Harmonicus" , en annan viss "Cavagliere" som upphovsman i P P Raimondos lilla men professionella lutbok i Como.
Situationen kompliceras ytterligare av det faktum att en lutenist vid namn Lorenzino återfinns i kardinal Montaltos palats på 1620-talet, alltså många år efter Il Cavagliere´s död 1608.
Självklart har kanske flera lutenister med namnet Lorenzino verkat samtidigt( inte minst den betydande romerske lutenisten Lorenzo Allegri, vars snarlika namn bidragit till namnförvirringen) likväl som det kan ha funnits ett antal aktiva "Lutans Riddare". Det historiska material som finns är helt enkelt till dags dato otillräckligt för att lösa Lorenzinos identitet, och det finns en möjlighet att han själv inte ville skylta med sitt musikutövande.
Det antagandet föranleder oss att återkoppla till Lorenzino´s möjlige mentor i Parma, Fabrizio Dentice, som liksom Lorenzino, hade sina kompositioner(endast en handfull finns kvar) utspridda i tryck och manuskript över hela Europa utan att kännas vid dem eftersom hans adelskap inte officiellt kunde tillåta ett dylikt värv.

I slutändan är det upp till dagens utövare att på grundval av musikalisk stil och ren intuition avgöra vilka verk tillskrivna de olika Lorenzinos, Laurencinis, Knights of the Lute osv som kan härledas till en och samma kompositör. Dock kan man inte okritiskt acceptera att alla verk som tillskrivs Lorenzino nödvändigt måste vara av "den store Lorenzino".
Exempelvis räknas ofta den kända"Fantasia Laurencini", publicerad av Besard och återtryckt i London med den imponerande titeln Composed by the most famous and Divine Laurencini of Rome i Robert Dowland´s "Variete of Lute Lessons" till en av" den riktige" Lorenzinos "tour de force".
Troligtvis är dock detta stycke, som stilmässigt väldigt lite påminner om andra Lorenzino fantasior, inte av honom. Denna komposition hade redan publicerats 1584 i den andra utgåvan av Vincenzo Galilei´s "Fronimo Dialogo" och då tillskriven en "florentinsk gentleman" vars initialer var B.M.

Å andra sidan bär den underbara anonyma intabulationen av Anchor che co´l partire Lorenzino´s typiska drag. Även om man brottas med den här typen av problematik återfinns nästan hälften av Lorenzinos kompositioner samlade i" Thesaurus Harmonicus",vilket utgör grunden för Lorenzinis musik.
Bland andra källor kan nämnas P P Raimondos Como-bok från 1601 och ett mycket intressant manuskript, nyligen återupptäckt efter att ha trotts vara förlorad under andra världskriget, med helt igenom Lorenzino-influerad musik.
Manuskriptet dateras till tidigt 1590-tal och sammanställdes i Rom eller Neapel. I den finns repertoaren som Besard och de flesta andra Lorenzinokällor har, nämligen mästerliga och virtuosa transkriptioner av madrigaler och canzoni francesi; ritornellis,renässansfantasior och, vad som är Lorenzinos varumärke, korta preludier, toccatas och "tientos".

Även om korta introliknande toccatas eller "tastar de corde" var kända sen de första luttrycken av Petrucci i början av 1500-talet, var Lorenzino den förste lutenisten som förädlade denna konst och gjorde den till en central del av sin repertoar. Fantasian, som Lorenzino också visade sig vara en mästare på, var ofrånkomligt länkad till den klassiska renässanspolyfonin .
Genomarbetad och ständigt stadd i utveckling under hela 1500-talet av lutlegender som da Milano, Fiorentino och Dentice, kunde Lorenzino ytterligare förädla formen genom underbara kompositioner. Men det var genom sina preludier och toccator som Lorenzino kunde bryta sig loss och utveckla en unik instrumental stil som visar ett avancerat och ofta radikalt tonspråk.
Därmed är Lorenzino en av de viktigaste förebådarna av det tidiga sextonhundratalets stora italienska instrumentalister, Frescobaldi och Kapsberger.

För en lutenist på Lorenzinos tid låg kanske måttet för sann konst inte så mycket i att skriva sinnrika dansvariationer, eller fantasior som hur fyndigt de än komponerades, ändå imiterade vokalmusiken.
Måttet för sant lutkomponerande låg snarare i att tolka och transkribera riktig vokalpolyfoni till lutan, speciellt kompositioner av stora mästare som Ciprano de Rore , Orlando di Lasso och Giovanni Pierluigi da Palestrina. Och det var exakt denna konst som Lorenzino behärskade långt mer än sina samtida kollegor.

Just Lorenzinos transkriptioner av vokalmusik utgör denna konstforms verkliga zenit innan den, med honom, dog ut i början av 1600-talet.
Genom att överträda givna regler, att fritt manipulera och omskriva vokala material för anpassning till lutspel var Lorenzinos talang bäst lämpad att realisera det Vincenzo Galilei utstakat som det slutliga målet för vokal intabulation: Sträva efter att inte bara representera kompositörens musik, utan också efter vad kompositören vill säga.

Lorenzino levde i en tid då lutan genomgick snabba förändringar från sex-körig, använd under hela1500-talet, till 10-köriga och 14-köriga lutor Arciliutos som blev vanliga från och med 1600-talets början.
Vi blir varse om Lorenzinos intresse för de nya instrumenten genom en annan av det tidiga 1600-talets stora lutenister, Alessandro Piccinini.
I sin bok från 1623 skryter Piccinini om att en av de Arciliutos han uppfann råkade komma i händerna på Il Cavaglieri d´ell Liuto som numera alltid använder den och ständigt njuter av detta instruments möjligheter .
Piccininis arciliuto kanske bara hade 10 körer, eftersom inget av Lorenzinos hittills återfunna verk är skrivna för instrument med ett större körantal .


Paul Beier


Peter Oljelund översättning 1996

up down