DREVPROVSREGLER

Tillbaka

§ 1. ÄNDAMÅL
Ändamålet med drevprov är att bibehålla och förbättra den drivande hundens jaktegenskaper genom att registrera dessa som underlag för avelsvärdering. Verksamheten skall bedrivas under goda jägarmässiga former och med största möjliga hänsyn till annat friluftsliv.

§ 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Lokalklubbs drevprovsprogram skall vara insänt till central/-huvudstyrelsen inom föreskriven tid för fastställande.

Om drevprov skjuts upp eller ställs in, skall lokalklubb anmäla detta till central/-huvudstyrelsen med angivande av eventuellt nytt provdatum och ny plats.

Arrangerande lokalklubb svarar för att proven anordnas och genomförs enligt dessa regler och i överensstämmelse med gällande jakt- och djurskyddslagstiftning.

§ 3. ORGANISATION/GENOMFÖRANDE

ARRANGERANDE LOKALKLUBB

 •  utser provledning (kommissarie/r och fullmäktige)
 •  anger i inbjudan när anmälan senast skall ha kommit in, dock senast TRE (3) dagar före provdag.
 •  utfärdar erforderliga administrativa föreskrifter i övrigt 
 •  redovisar provresultaten till central/-huvudstyrelsen enligt särskilda rutiner
 •  skall tillse att domare ej bedömer hund som han/hon äger/ägt eller är delägare i
 •  skall tillse att domare ej bedömer hund efter egen uppfödning eller efter egen hane/tik
 •  skall sträva efter att domare ej bedömer samma hund eller hund till samma ägare mer än en gång/säsong med undantag för tävlingsverksamheten
 •  tillhandahåller karta (1:50 000) när domaren/ hundföraren ej är känd i provmarken.
Provledningen utser domare och fastställer provdag, vilka inte får ändras utan provledningens godkännande.

KOLLEGIUM

KOLLEGIET

 •  utgörs av fullmäktige och drevprovsdomare, av vilka minst tre vid provet tjänstgörande domare måste närvara. Särskilda skäl skall föreligga för att domare skall utebli. Om färre än tre domare tjänstgjort skall annan/andra domare kallas.
 •  fastställer prisvalör
 •  behandlar eventuella protester.


Om domarens förslag till pris ändras skall hundägaren snarast meddelas.
Domarens förslag till pris bör ej ändras av kollegiet utan att domaren är hörd.
Är provet och kollegiet avslutat får beslut fattas av fullmäktige och tre av kollegiet utsedda domare. Fullmäktige och tre av kollegiet utsedda domare fattar även beslut som kan hänföras till undantag i § 12.

Råder delade meningar inom kollegiet om prissättningen, skall röstning ske och hunden tilldelas det pris som majoriteten av de röstande företräder. Vid lika röstetal skall hunden tilldelas det pris som föreslagits av domaren.
Vid kollegiet skall tjänstgörande domarelever och domaraspiranter närvara. Domaraspirant skall redovisa sin bedömning före tjänstgörande domare.
Elev och aspirant skall lämna kollegiet vid behandling av deras kvalifikationer och lämplighet.
Hundägare/hundförare får inte närvara vid kollegiet då den egna/familjemedlems hund behandlas.

FULLMÄKTIGE

 •  skall vara auktoriserad domare vid drevprov för drivande hundar (minst 5 år) och ha stor praktisk erfarenhet av drevprov 
 •  sammankallar och leder kollegium 
 •  ansvarar för att de uppgifter som infört i drevprovsprotokollet är korrekta genom att granska protokollet före eller i samband med kollegiet.


TJÄNSTGÖRANDE DOMARE

 •  skall vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK), i annan av FCI godkänd nordisk kennelorganisation eller i en till SKK ansluten specialklubb
 •  vara auktoriserad drevprovsdomare och kunna uppvisa giltig domarlegitimation
 •  är i varje särskilt fall den direkt ansvarige för att bedömningen genomföres enligt dessa regler och klubbens föreskrifter
 •  är skyldig att följa god domaretik och inte bedöma hund som han/hon äger/ägt eller är delägare i, har tränat, eller efter egen hane/tik samt bör ej bedöma samma hund mer än en gång per säsong med undantag av tävlingsverksamheten.
 •  svarar för att hundförare och eventuellt övriga närvarande får sådana anvisningar, att hunden blir rättvist bedömd i de olika egenskaperna
 •  sänder protokollet till fullmäktige senast TRE (3) dagar efter provdagen
 •  lämnar (om kollegium sker i anslutning till en prov-/tävlingsperiod) fullständigt ifyllt protokoll till fullmäktige för granskning innan redovisningen av provet sker för kollegiet.
 •  kan efter minst tre års domarpraktik tilldelas domarelev eller domaraspirant och skall då ägna stor omsorg åt elevens praktiska utbildning samt låta aspiranten genomföra hela bedömningen självständigt
 •  kontrollerar aspirants och elevs protokoll och avger sitt utlåtande över deras tjänstgöring på blankett ”domarutlåtande”.
§ 4. RÄTT ATT DELTAGA 
Rätt att deltaga har hund som tillhör medlem i arrangerande specialklubb eller motsvarande nordisk kennelorganisation under förutsättning att hunden
 •  är minst 9 månader, Basset 15 månader
 •  är utställd med lägst 3:e pris i officiell klass. 
 •  Basset får starta på drevprov utan att vara utställd tills pris har erhållits. 
 •  Beagle får starta på drevprov första provsäsongen, före 24 månaders ålder, utan att vara utställd. 
 •  Tax och Drever får starta på ETT (1) drevprov utan att vara utställd.
 •  svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer. För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. 
 •  är frisk och vid god kondition
 •  är vaccinerad enligt gällande bestämmelser
 •  ej fått mediciner eller andra medel i prestationspåverkande syfte
 •  är anmäld enligt arrangerande lokalklubbs bestämmelser
 •  har läsbar ID-märkning


ID-MÄRKNING
(SKKs GENERELLA BESTÄMMELSER)
Hund född 1997-01-01 eller senare skall vara ID-märkt för att få deltaga på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).
Hundens ID-nummer skall vara registrerat hos SKK (gäller svenskägd hund). ID-märkning kan ske genom tatuering eller med inplantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 eller 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering skall gälla vid klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att deltaga med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering. Kontroll av ID-märkning skall ske.

OACCEPTABELT BETEENDE
Hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från utställnings-/provområdet.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 

Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare samt figurant vid prov.
 

HINDER FÖR ATT DELTAGA I PROV
Dräktig tik och valptik får inte deltaga i utställning, prov eller tävling, 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, samt får ej heller deltagande ske förrän 75 dagar efter valpning. 

Hund som inom SKKs prov- och/eller utställningsverksamhet vid TRE (3) tillfällen för minst TVÅ (2) olika domare tilldelas 0 pris på grund av att den avvisat kontakt, genom aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, får EJ deltaga på prov eller utställning.
Enligt Jordbruksverkets bestämmelser får inte hund deltaga i utställning eller prov tidigare än två månader efter karantänsvistelse. 

Hund som tidigare ådömts två graverande fel (G) av olika domare äger EJ rätt att starta på ytterligare drevprov.
 

§ 5. HUNDÄGARENS ANSVAR
Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
Hundföraren ansvarar för utvärdering av teknisk utrustning.
Hundägaren ansvarar för att kraven för rätt att deltaga enligt § 4 är uppfylld och att djurskyddslagen efterlevs. Observera att aga av hund är förbjuden.
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på ett otillbörligt sätt, dvs den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. 
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.

§ 6. PROVFORMER

DREVPROV (DP)
Provmark skall anvisas/godkännas av arrangerande lokalklubb. Hund får starta tills den uppnått TVÅ (2) förstapris på s.k. ”hemmamark”. För Basset och Tax får endast ett av dessa erövras på mark där den vanligtvis jagar.
Provdag skall vara fastställd minst TRE (3) dagar före start.

ORDINARIE DREVPROV (ODP) (GÄLLER BEAGLE och TAX)
Prov (en start/prov) på i förväg fastställd tid och plats. Provmark skall anvisas av arrangerande lokalklubb och provdag skall vara fastställd minst TRE (3) dagar före start. Hund får ej starta på mark där den vanligtvis jagar.

ELITKLASSPROV (EKP) (GÄLLER BEAGLE)
Prov under TVÅ (2) dagar på i förväg fastställd tid och plats. Provdagar skall vara fastställda minst TRE (3) dagar före start. Hund som vid DP erövrat minst TVÅ (2) 1: pris får starta. Hunden skall bedömas av olika domare de båda dagarna.

INTERNATIONELLA PROV
I internationellt prov får ej deltaga :

 •  hund som tillhör tjänstgörande fullmäktige eller domare
 •  hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande fullmäktige eller domare under de senaste sex månaderna
 •  hund som ägts av någon ur tjänstgörande fullmäktige eller domares hushåll 
 •  hanhund som ej har normalt belägna testiklar.


RÅDJURSRENHETSPROV (RR) (GÄLLER EJ TAX)
Prov på av arrangerande lokalklubb eller av hundägaren anskaffad provmark. RR får endast genomföras då jakt på rådjur är tillåten. RR får ej genomföras samma dag som drevprov. 
Övriga bestämmelser finns i § 13. 

TILLÅTNA DREVDJUR
Tillåtna drevdjur är hare, räv, rådjur och hjort. För Tax dessutom kanin. För beagle är hjort ej tillåtet drevdjur. 
Vid tid då drev efter rådjur/hjort är förbjuden skall hund vara rådjursren/hjortren. Arrangerande lokalklubb har rätt att kräva RR-intyg.

§ 7. PROVDAGEN
Provledningen anger tidpunkt för provdagens början och slut. Provdagens längd är SJU (7) timmar. För Tax är den  FYRA (4) timmar. Beagle skall ha provats lös i minst FEM (5) timmar, för att få tilldelas pris. Drever skall ha provats lös i minst FEM (5) timmar för att få tilldelas 1:a pris. 
För att få tilldelas pris skall Basset ha provats lös i minst FYRA (4) timmar. 
Tax skall ha provats lös i minst TRE (3) timmar utan andra avbrott än förflyttningar, för att få tilldelas pris.
Förflyttningar med hunden kopplad skall räknas in i provdagen.

Domaren skall snarast avbryta påbörjat prov när hundföraren

 •  inte vill släppa hunden i anvisat terrängavsnitt eller i övrigt inte följer domarens anvisningar
 •  begär detta, dock först sedan pågående moment bedömts färdigt
 •  begär detta på grund av att hunden skadats eller hastigt insjuknat.
Domaren har skyldighet att omedelbart avbryta provet om han/hon bedömer att hunden skadats eller insjuknat.
 

§ 8. PROVS UPPSKJUTANDE/INSTÄLLANDE
Vid besvärande väderleksförhållanden, exempelvis storm, skare, stark kyla (riktvärde kallare än –15 grader, Tax kallare än – 10 grader) respektive svåra snöförhållanden (t ex för stort snödjup, riktvärde mer än 30 cm, Tax mer än 15 cm) bör prov skjutas upp eller ställas in. 
Provledningen och/eller domaren fattar beslut om att skjuta upp eller ställa in prov enligt ovan eller av annan anledning. (Se även § 2 allmänna bestämmelser.)

§ 9. KAN EJ PRISSÄTTAS 
Hund kan tilldelas omdömet, kan ej prissättas (KEP) om

 • den blivit hindrad eller störd i sitt arbete i sådan grad att en rättvis bedömning inte varit möjlig, t ex att hunden kopplats av obehörig, drevdjuret skjutits, hunden har allvarligt skadats eller att främmande hund/hundar blandat sig i drevet.
 • kollegiet finner att hunden av annan anledning inte har kunnat bedömas rättvist.
 • Moment som har kunnat bedömas poängsätts.
§ 10. DREVBEDÖMNING OCH TIDTAGNING
Bedömningen skall ske under förhållanden som är så lika vanlig jakt som möjligt. Vid bedömningen av hundens egenskaper skall domaren ta hänsyn till de yttre omständigheterna som råder. 
Motorfordon får EJ användas för att söka efter hunden eller hålla kontakt med drevet. Tekniska hjälpmedel får användas, men ej för att räkna drevtider, ex. skallindikator. Då hund är försedd med sådan utrustning äger domaren rätt att begära information från denna. Föraren ansvarar för tolkningen av signalerna. 

Hunden bedöms endast efter de prestationer den utför under provdagen. Bedömning av samarbete, lydnad och jaktduglighet kan fortsätta t o m TRE (3) timmar efter provdagens slut.

För varje drev disponerar hunden efter upptag inom fastställd provdag:

 •  Beagle och Drever ……………………………….…..180 minuter
 •  Basset och Tax……………………….………….…...120 minuter
 •  Basset och Tax vid drev efter hare……………………90 minuter
 •  Tax vid drev efter kanin ……………………………...90 minuter


Samtliga drevtider skall noteras och protokollföras.
Tappt under kortare tid än FEM (5) minuter för Beagle och Drever samt TRE (3) minuter för Basset och Tax – s.k. ej noterbar tappt – inräknas i drevtiden.

Användning av tekniska hjälpmedel på hunden samt orsak till att drevet slutade eller avbröts före erforderlig drevtid för förstapris skall om möjligt anges i protokollet under ”övriga upplysningar”.
När hunden uppnått full drevtid, drevdjurets art är konstaterat skall domaren beordra koppling såvida samarbetsmomentet inte önskas prövas. För TAX gäller när hunden uppnått full drevtid, drevdjurets art är konstaterat bör domaren beordra koppling. Om hunden inte arbetat lös i minst FEM (5) timmar för Beagle och Drever, FYRA (4) timmar för Basset och TRE (3) timmar för Tax, skall den släppas i ny del av provterrängen för fortsatt bedömning.
Drevtiden på två drev och drevdjur av samma art får sammanräknas under följande förutsättningar:

 •  när hunden under pågående drev eller tapparbete reser nytt drevdjur av samma art
 •  när tappt som hunden inte rår över har konstaterats (drevdjuret har skjutits, gått i gryt mm). Drevdjur som gått i gryt får inte tas fram för fortsatt drev
 •  när tappt uppstått på livlig trafikerad väg eller järnväg och hunden måste kopplas för att inte utsättas för uppenbar livsfara eller vid annan liknande situation, t ex vattenhinder.


Vid sammanräkning av drevtider, när första drevet har avbrutits, disponerar hunden från nästa upptag på samma djurslag den provtid som återstod från föregående drev. För att sammanräkning skall få ske, måste det första drevet vara minst 20 minuter.
För Tax gäller därutöver för ett förstapris på kanin dock minst 60 minuter sammanlagd drevtid.

HJÄLP ÅT HUNDEN
Hjälp åt hunden i form av lockrop, stäing, horn eller annan signal får endast lämnas på domarens anmodan, exempelvis vid tappt på starkt trafikerad väg eller järnväg där uppenbar fara för hundens liv föreligger. 
Hjälp får vidare lämnas om pågående drev slutar vid terränghinder, såsom breda vattengravar, höga murar, staket eller dylikt, som det rimligen ej kan begäras att hunden skall kunna forcera eller kringgå. Sådan hjälp får ej påverka domarens bedömning. 

ÖVRIGT
Önskemål, som framförs av hundföraren, skall om möjligt tillgodoses. Om särskilt djurslag eftersträvas får ej hundföraren avbryta drev efter oönskat djurslag mer än två gånger.
Drevdjur får ej avsiktligt utnyttjas mer än en gång under samma provdag.

§ 11. EGENSKAPSBEDÖMNING
 
DELMOMENT BENÄMNING POÄNG (EP)  INNEBÖRD
1 Sök 1 Undermålig (G) = graverande fel
2 Upptagsförmåga 2 Dålig (S) = sänkt prisvalör
3 Drevsäkerhet 3 Godtagbar
4 Drevsätt 4 Bra
5 Tapptarbete 5 Mycket bra
6 Skall - hörbarhet 6 Utmärkt
7 Skallmarkering
8 Samarbete
9 Lydnad
10 Jaktduglighet

För att tilldela hund pris måste alla delmoment vara poängsatta och vid behov kodade enligt anvisningarna sid 20-33.
När hund inte presterat prisvärt drev poängsätts och kodas endast de delmoment som kunnat bedömas (se anvisningarna).
Innan hunden föreslås få 1 ep (undermålig/graverande fel) eller 2 ep (dålig/sänkt prisvalör) skall domaren vara övertygad om att stöd finns för detta.
Graverande fel (G) innebär att provet skall avbrytas omedelbart och att pris EJ får tilldelas.
Sänkt prisvalör (S) innebär att hunden EJ får tilldelas förstapris (OBS! Gäller endast sänkning från förstapris till andrapris).
Uppgifter om utpräglat dubbelskall, flertonigt skall, skallkaraktär, förslitningsskador, dålig tillgänglighet (aggressivitet eller tydligt flyktbeteende), mm. kodas enligt anvisningarna eller lämnas under ”övriga upplysningar” i protokollet.

§ 12. PRISER OCH PRISPOÄNG
Endast ett pris får tillgodoräknas per provdag för respektive championat.
För att kunna tilldelas pris fordras

 • att domaren, aspiranten eller eleven sett eller konstaterat drevdjurets art genom betryggande avspårning
 • att hunden är åter senast TRE (3) timmar efter den fastställda provdagens slut.
Hund som går på långskjuts och inte återvänder till föraren eller området där den släppts får inte tilldelas förstapris.
Undantag: Om ovanstående krav inte kunnat uppfyllas skall orsaken till att hunden inte återkommit utredas. Domslut skall då fattas först senare. Visar det sig att orsaken är av den art, för vilket hunden inte kan lastas (t ex uppkopplad av utomstående i eller i närheten av provområdet) får hunden ändå tilldelas eventuellt pris.

POÄNGGRÄNSER FÖR PRISVALÖR
1:a pris minst 42 poäng och inget S (=2 poäng)
2:a pris minst 36 poäng 
3:e pris minst 30 poäng
D-cert minst 48 poäng och 1:a pris + drevtid som 
motsvarar minst 2:a pris på annat drevdjur
För Tax  minst 52 poäng och 1:a pris samt lägst 4 ep 
i varje moment
CACIT och reserv-CACIT tilldelas bästa resp. näst bästa hund, oavsett kön, på internationellt drevprov med 1:a pris och minst 48 egenskapspoäng.  För tax krävs minst 52 ep.  (För Beagle se Elitklass)

ELITKLASS (BEAGLE)
 
1:a pris Ett pris från vardera dagen med sammanlagt 
minst 150 drevminuter (maximalt 90 minuter 
per dag) och 78 ep samt inget S.
2:a pris Ett pris från vardera dagen med sammanlagt 
minst 120 minuter och 72 ep.
3:e pris Ett pris från vardera dagen med sammanlagt 
minst 90 minuter och 60 ep.

Elitklasspris kan EJ omvandlas till pris på drevprov (DP).
Elitklasspris kan bestå av drev efter samma eller olika djurslag de båda dagarna. CACIT och reserv-CACIT tilldelas bästa resp. näst bästa hund, oavsett kön, på internationellt jaktprov med 1:a pris.

DREVTIDER FÖR PRISVALÖR

BASSET OCH TAX
1:a pris 45 minuter på hare/kanin **);
60 minuter alt. 2 x 45 minuter på räv, 
rådjur eller hjort *)
För Basset alt. 2 x 30 min på hare*)
2:a pris 30 minuter för hare/kanin **); 45 minuter 
på räv, rådjur eller hjort
3:e pris 20 minuter för hare/kanin **); 30 minuter 
på räv, rådjur eller hjort
*) För drev under 60 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 45  respektive 30 minuter för vart och ett av dess  skall vara uppnådda inom 90 respektive 60 minuter efter upptag.
**) Kanin ej tillåtet drevdjur för Basset.

BEAGLE OCH DREVER
 
1:a pris 90 minuter alt. 2 x 60 minuter *)
2:a pris 60 minuter 
3:e pris 45 minuter 
*) För drev under 90 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 60 minuter för vart och ett av dess skall vara uppnådda inom 120 minuter efter upptag. För Beagle endast rådjur. För Drever kan även olika djurslag kombineras.

ÖVRIGT
Hund skall kopplas mellan olika prisvärda drev.
För att erhålla förstapris på rådjursdrev/hjortdrev krävs minst 4 ep i vardera av delmomenten 8 (samarbete) och 9 (lydnad) (gäller ej Tax och Drever) samt omdömet ”lämplig rådjurshund/hjorthund”. För Beagle gäller dessutom 4 ep i delmomentet 4 (drevsätt). 

§ 13. RÅDJURSRENHETSPROV (RR) (GÄLLER EJ TAX)
För godkänt prov tilldelas hund RR-diplom/intyg. Hund får endast erövra ETT (1) diplom/intyg per jaktsäsong.

BEDÖMNINGSREGLER
Hunden skall arbeta lös i minst 30 minuter. Hunden bör släppas på löpa efter iakttaget rådjur snarast och senast inom 10 minuter. Provet bör av domaren läggas upp så att hunden med säkerhet får kontakt med rådjur utan att stå under förarens omedelbara kontroll och helst utan omedelbar kontakt med färska har- eller rävslag. Startar hunden ett normalt sök och finner nattslag efter hare eller räv, eller reser hare eller räv under provtiden, är detta inget hinder för godkännande.

OMPROV
”Omprov” tilldelas hunden när domaren ej har iakttagit rådjur eller när hunden omedelbart kommit i kontakt med färska slag efter hare eller räv, så att domaren anser sig ej kunna bedöma hundens rådjursintresse, eller om provet störts av annan anledning (t ex främmande hund).

EJ GODKÄND
”Ej godkänd” tilldelas hund som

 •  är i dålig kondition, otränad eller uttröttad av jakt
 •  ej söker ut frimodigt eller vägra söka
 •  visar skygghet för rådjurslöpan eller vid rådjurkontakt
 •  tar an rådjurslöpan med drevskall
 •  med intresse följer rådjurslöpan längre sträcka
 •  visar intresse för andra klövdjur än rådjur
 •  av annan anledning ej kan bedömas, t ex försvinner eller att föraren stör provet.
§ 14 PROTEST
Hundföraren/ägaren kan anföra protest mot formella fel eller mot provarrangemang som kan ha försämrat den egna hundens förutsättningar.
Protest motiveras skriftligt och skall senast TRE (3) dagar efter det att hundföraren/ägaren mottagit kollegiets beslut, inges till fullmäktige eller arrangerande lokalklubbs styrelse. Protest åtföljs av dubbel anmälningsavgift, som återbetalas om protesten godkänds.
Protest behandlas av kollegiet som lämnar sitt beslut skriftligt till den som protesterat. Om protest ej kan behandlas av kollegiet på grund av att provet är avslutat, behandlas den av lokalklubbs styrelse efter hörande av fullmäktige och berörda domare. Minst TRE (3) drevprovsdomare skall deltaga vid styrelsens möte. Beslut lämnas skriftligt till den som protesterat inom 30 dagar.
Beslut i lokalklubben kan överklagas till klubbens central/huvudstyrelse.

§ 15 CENTRAL/HUVUDSTYRELSENS ANSVAR
Central/huvudstyrelsen har ett övergripande ansvar för att lokalklubbars drevprovsverksamhet genomförs i överensstämmelse med gällande regler.
Central/huvudstyrelse äger rätt att, efter medlems överklagan enligt § 14 eller på eget initiativ, ändra tilldelat pris, om det klart kan konstateras att uppenbar felaktighet i drevprovsprotokoll eller uppenbar felaktig tillämpning av reglerna, medfört att hund tilldelats fel pris. 
Innan ändring skall utredning göras.

Överklagan skall vara inlämnad till klubbens kansli senast TVÅ (2) veckor efter att besked om beslut har erhållits från lokalklubben.
Överprövning kan göras hos SKK inom 2 veckor efter att besked om beslut har erhållits från central/huvudstyrelsen.

DREVPROVSANVISNINGAR

ÄNDAMÅL
Ändamålet med anvisningar är att vara ett stöd för minnet och att ge värdefulla råd och tips.
Återkommande lokala och centrala domarkonferenser erfordras för att säkra en enhetlig tillämpning av drevprovsreglerna.
Liksom i andra sammanhang måste sunt förnuft tillämpas vid bedömningen. Det mesta återfaller som regel på domarens erfarenhet, kunskap och vilja.

ALLMÄNT
Av drevprovsreglerna framgår att domaren vid sin bedömning av hundens egenskaper skall ta hänsyn till de yttre om ständigheter som råder. Det kan ligga nära till hands att vid idealiska förhållanden ge för höga egenskapspoäng. Motsatsen kan vara fallet vid svåra förhållanden. Det är dock synnerligen vanskligt för människor att avgöra vad som är lätta eller svåra förhållanden, främst vad avser vittringen.  Om hunden under provet presterar olika kvaliteter i en viss egenskap ges den medelpoäng som passar bäst. Tilldelas hunden omdömet ”utmärkt” innebär detta att hunden under hela provet visat att prestationen knappast går att förbättra. Tilldelas ”S = sänkt prisvalör (1:a till 2:a) ”G = graverande fel” skall orsak anges under ”provförlopp/upplysningar” i drevprovsprotokollet. 

SPECIELLT OM POÄNGSÄTTNINGEN

DELMOMENT 1: SÖK
Vid bedömningen av söket skall hänsyn tas till farten och vidden. Hunden skall villigt söka ut och igenom terrängen där den släpps.
Om hunden ej finner slag att arbeta på skall den då och då kontakta föraren. Söket skall vara planmässigt och lagom vidsträckt Både för kort och för vidsträckt sök är ofördelaktigt. 3 ep ges till hund som tilldelas pris men som ej har kunnat bedömas.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden systematiskt söker igenom den terräng där föraren går fram eller stannat i. Söket skall vara lagom vidsträckt och i utmärkt kontakt med föraren.

Bra (4 ep) kan ges när hunden söker igenom terrängen i ordinära turer samt har bra kontakt med föraren.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges hund med planlöst, mycket kort eller alltför vidsträckt sök samt vid dålig kontakt med föraren.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund som visar långvarig vägran att söka eller hund som är allt för självständig och som utan att ha rest vilt helt släpper kontakten med föraren. 

DELMOMENT 2: UPPTAGSFÖRMÅGA
Arbete på slag skall resultera i snabbast möjliga upptag. Hundens färdighet att metodiskt avancera och skilja morgonslag från kvälls- eller tidiga nattslag avgör hur snabbt upptaget kommer.
Reder hunden förtjänstfullt och förhållandevis snabbt ut ett längre nattslag skall detta premieras.
Enstaka väckskall avgivna under hundens slagarbete är att betrakta som fördelaktigt.
3 ep ges till hund som tilldelas pris men som ej har kunnat bedömas.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hundens arbete lett till snabba upptag efter effektivt och metodiskt arbete.

Bra (4 ep kan ges när hunden gör ett bra slagarbete som resulterar i upptag.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges hund som inte kan resa vilt trots att det finns slag; som har drevliknande väckskall.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund som vägrar arbeta på slag, saknar ihärdighet, uppvisar envis rotning och vars arbete överhuvudtaget är planlöst.
 

DELMOMENTEN 3 – 5 ALLMÄNT
För de tre momenten som behandlar drevet gäller att de ofta går in i varandra och ibland kan vara svåra att klart urskilja. Dock skall momenten vid bedömningen i möjligaste mån särbehandlas, vilket framför allt ger möjlighet till bättre omdöme om hunden.
Drevet är drevprovets viktigaste moment. Under drevet skall de flesta egenskaperna bedömas. Domaren bör därför försöka få både drevdjur och hund inom synhåll så ofta som möjligt utan att störa drevet.

Vid bedömningen bör beaktas att drev på hare/kanin kan innehålla flera tappter än drev på andra djurslag utan att det av detta skäl skall föranleda anmärkning. Domaren bör särskilt kontrollera att hunden driver utan att hetsa drevdjuret. Om drevdjuret sträcker rakt ut skall det räknas som förtjänst om hunden avbryter drevet och återkommer. Detta är särskilt viktigt vid drev efter rådjur och hjort. Hund som timvis följer rådjur/hjort på långskjuts får inte anses lämplig som rådjurshund/hjorthund. I drevprovsprotokollet skall lämplig eller olämplig som rådjurshund/hjorthund antecknas. Under drev kan perioder med mycket hackig skallgivning uppstå. Domaren bör då bli särskilt uppmärksam. Är orsaken svårframkomlig terräng eller andra svåra förhållanden skall den hund som endast ger enstaka skall när den är på spårlöpan inte nedvärderas. När domare konstaterat att hunden är ärlig men hård, skall all skallgivning räknas hunden tillgodo. Är hunden däremot lös får endast räknas sammanhängande skallgivning, som tydligt anger att drevet förflyttas. Hundens klokhet och rutin bedöms främst av arbetet på tapptplats, ringning eller dylikt för att finna utspår eller tryckplats. När hunden arbetar villigt på tappt skall den ges skälig tid för att reda ut den. Konstaterad tappt, längre tid än 60 minuter, skall räknas som dödtappt. (Gäller endast Beagle)

Förspringning innebär att hunden fortsätter med drevskall utan att vara i drevlöpan/vittringskorridoren när drevdjuret vänt, vikt åt sidan eller gjort avhopp.
Utan förspringning innebär att hunden tystnar så snart den lämnat drevlöpan/vittringskorridoren.
Bakspårsdrivning innebär att hunden med drevskall och i normal drevfart följer löpan bakåt. Är sträckan kort, t ex vid upptag eller när hund påträffar spår efter nyligen stött vilt, anges inte detta som bakspårsdrivning.

Hund som endast presterat korta, ej prisvärda drev skall ges låga poäng (högst 3 ep) på delmoment 3-5.

DELMOMENT 3: DREVSÄKERHET

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden håller igång drevdjuret effektivt och metodiskt med få avbrott, även under svåra förhållanden.

Bra (4 ep) kan ges när hunden håller drevdjuret igång i normala repriser. Tappter får förekomma.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges hund med dålig kontakt med drevdjuret; med många förspringningar; med ofta återkommande längre tappter; som driver om löpa flera gånger; som driver bakspår kortare sträckor.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund som oavsett terräng och övriga förhållanden regelmässigt befinner sig långt efter drevdjuret; som driver på sådant sätt att drevets förflyttning ej kan följas eller bedömas; driver utan att ha vilt framför sig; driver bakspår längre sträckor.

DELMOMENT 4: DREVSÄTT
Drevsätt och drevfart sammanhänger i hög grad med varandra och påverkar drevsäkerheten. 

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden anpassar drevfarten efter förhållanden och drevdjur; är spårnoga utan förspringningar. 

Bra (4 ep) kan ges när hunden är vinddrivare vid god kontakt med drevdjuret, annars är markdrivare med få kortare förspringningar.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges när hunden är bakspårsdrivare vid enstaka tillfällen; driver om löpor kortare sträckor vid enstaka tillfällen; är markdrivare med flera och längre förspringningar; i stor utsträckning är vinddrivare som genar vid upprepade tillfällen. 

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hunden är bakspårsdrivare vid flera tillfällen och längre sträckor; är utpräglad vinddrivare med många längre förspringningar. 

DELMOMENT 5: TAPPTARBETE
Bedömning av tapparbete kan som regel göras även under s.k. tappfritt drev. Även kortare tappter än fem/tre minuter kan ge underlag för bedömningen.
En hund som löser sina tappter så snabbt att drevet i stort är tappfritt ges hög poäng för sitt tapparbete.
Domaren bör vara uppmärksam så att inte förväxling sker mellan väckskall och drevskall.

Utmärkt (6 ep) kan ges hund som effektivt och metodiskt löser sina tappter på ett utmärkt sätt även under svåra förhållanden.

Bra (4 ep) kan ges hund som löser sina tappter på ett bra sätt.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges hund med slarvigt tapptarbete; som efter allt för kort tid lämnar tappten och inte självmant återvänder till denna; med drevliknande väckskall.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund med helt planlöst tapparbete; som helt saknar intresse av att arbeta på tappten; som uppvisar envis rotning. 
 

DELMOMENT 6: SKALL-HÖRBARHET
Vid poängsättning skall hörbarheten på längre håll vara avgörande. Ett klangfullt skall är värdefullt vid jakt och dubbelskall/flertonigt skall är ett plus. Ett pipigt eller dovt skall med dålig hörbarhet är av ringa värde. Vid bedömningen skall hänsyn tas till terräng- och vindförhållanden, klar eller disig luft, skogstäthet, snöförhållanden, trafikbuller, eller andra omständigheter som påverkar hörbarheten. 

Delmomentet poängsätts endast för drev på minst 20 minuter.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hundens drevskall (helst klangfullt och flertonigt) med utmärkt hörbarhet tränger igenom på långt avstånd i normal terräng och vid normal väderlek.

Bra (4 ep) kan ges när hundens drevskall med bra hörbarhet tränger igenom på normalt avstånd och vid normal väderlek.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges när hundens drevskall är dåligt och ej tränger igenom utan att några egentliga hinder för genomträngning finns. Domaren har då svårt att bedöma drevet trots närhet till buktområdet.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens drevskall har mycket dålig hörbarhet trots nära avstånd till hunden, normal terräng och väderlek. 

DELMOMENT 7: SKALLMARKERING
Skallmarkeringen bör vara sådan, att domaren, med ledning av skallet utan svårighet kan följa drevets gång. Skallet bör vara tätt och nyanseras med hänsyn till hundens avstånd till drevdjuret. Hetsiga, glesa eller i repriser avgivna skall är mindre önskvärda. Hund som är så sparsam med skallgivningen, att domaren inte alls eller endast med svårighet kan följa drevets gång ges låga poäng. Hund som är sparsam med skallgivningen när den ligger långt efter drevdjuret eller på grund av dåliga förhållanden eller av annan anledning har dålig kontakt med drevdjuret, skall dock inte betecknas som hård.
Delmomentet poängsätts endast för drev på minst 20 minuter.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden under drevet nyanserar skallet så att avståndet till drevdjuret klart kan bedömas av skallet intensitet. 

Bra (4 ep) kan ges när hunden skallar normalt med bra nyansering.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges när hunden är lös eller hård eller nyanserar så dåligt att – trots normala betingelser - domaren har svårigheter att följa drevet.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens skallgivning är av den art, att antingen så hård eller så lös, att domaren måste se hunden för att avgöra drevets förlopp samt att drevet ej kan bedömas på ett riktigt sätt.

DELMOMENT  8:SAMARBETE    (OBS! särskrivning för TAX)
Med samarbete avses hundens vilja att ta kontakt med och återvända till föraren utan dennes påverkan. Kontaktskall eller andra karaktäristiska ljud under återgång är en fördel.
Hund som under provdagen endast har ett drev på tillåtet drevdjur, varvid koppling skett på löpan eller att den kallats in från drevet och inte lyckats resa något mera vilt, skall ändå kunna ges 4 ep om den visat sig ha minst bra kontakt med föraren vid sök.
Hund som har mera än ett drev på tillåtet drevdjur skall uppfylla kraven enligt anvisningarna. 

Utmärkt (6 ep) kan ges åt hund som vid sök – innan den fått slag - håller utmärkt kontakt med föraren; efter avslutat drev/tapparbete, på tillåtet drevdjur, omedelbart söker kontakt med föraren; har förstånd att lägga av då drevdjuret går på långskjuts.

Bra (4 ep) kan ges då hunden har bra kontakt med föraren vid sök och återkommer självmant efter avslutat drev/tapptarbete, på tillåtet drevdjur, inom rimlig tid.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges då hunden efter avslutat drev/tapptarbete tar upp nytt drevdjur i annat område utan att dessförinnan ha sökt kontakt med föraren; går på långskjuts och inte självmant återvänder till föraren eller området där den släppts. 

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges då hunden släpper förarkontakten helt; går på långskjuts och återvänder mer än tre timmar efter provdagens slut, trots att den haft möjlighet härtill. 

För TAX gäller:
Med samarbete avses hundens vilja att ta kontakt med och återvända till föraren vid sök och/eller efter avslutat drev. Kontaktskall eller andra karaktäristiska ljud under återgång är en fördel.
Hund som under provdagen endast har ett drev på tillåtet drevdjur, varvid koppling skett på löpan eller att den kallats in från drevet och inte lyckats resa ytterligare drevdjur, eller för hund som vid provdagens slut inkallats, skall domarens samlade uppfattning av samarbetet under hela provdagen ligga till grund för bedömningen.

Utmärkt (6 ep) kan ges åt hund som vid sök – innan den fått slag - håller utmärkt kontakt med föraren; efter avslutat drev/tapparbete, på tillåtet drevdjur, omedelbart söker kontakt med föraren; har förstånd att lägga av då drevdjuret går på långskjuts.

Bra (4 ep) kan ges då hunden har bra kontakt med föraren vid sök och/ eller återkommer självmant efter avslutat drev/tapptarbete, på tillåtet drevdjur, inom rimlig tid.

Godtagbar ( 3 ep) kan ges åt hund som vid sök innan den fått slag håller god kontakt med föraren, eller där samarbetet ej gått att bedömas.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges då hunden efter avslutat drev/tapptarbete tar upp nytt drevdjur i annat område utan att dessförinnan ha sökt kontakt med föraren; går på långskjuts och inte självmant återvänder till föraren eller området där den släppts. 

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges då hunden släpper förarkontakten helt; går på långskjuts och återvänder mer än tre timmar efter provdagens slut, trots att den haft möjlighet härtill. 

DELMOMENT 9: LYDNAD
För bedömning krävs ”kopplingsprov” som bör utföras då lämpligt tillfälle ges och ej enbart i slutet av provdagen. Skall eller annat svar på signal är berömvärt vid inkallning. Hund som med viss svårighet låter sig inkallas (försöker smita) i närheten av föraren eller då den skall kopplas på löpan ges låga poäng (högst 3 ep). 

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden kan kallas in under drev från plats långt från föraren .

Bra (4 ep) kan ges när hunden kan kallas in från sök eller arbete på slag i närheten av föraren samt kan kopplas på drevlöpan under lugna former.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges när hunden trots god kontakt med föraren svårligen låter sig inkallas och kopplas.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens springer undan föraren och endast med list kan fångas eller måste lämnas i provmarken.

DELMOMENT 10: JAKTDUGLIGHET
Jaktdugligheten skall spegla hur hunden är att jaga med under en dag och skall visa domarens värdering av hundens användbarhet vid praktisk jakt. Jaktlust, klokhet, energi och uthållighet är härvid viktiga faktorer.
En viktig detalj i momentet är hundens tillgänglighet (biter och är aggressiv mot domaren eller visar tydligt flyktbeteende). Domaren skall utan svårigheter kunna besiktiga hundens tassar och öronmärkning.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hundens jaktduglighet är utmärkt och hunden har god tillgänglighet.

Bra (4 ep) kan ges när hundens jaktduglighet är bra och hunden har god tillgänglighet.

Dåligt (2 ep) (S) kan ges när hundens jaktduglighet är dålig och/eller hunden har dålig tillgänglighet.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens jaktduglighet är mycket dålig  och/eller hunden har mycket dålig tillgänglighet (bitsk eller visar tydligt flyktbeteende).