Resultat 1997-2003STARTSIDA

RESULTAT 1997-2003


År 1997 påträffades den tidigare ej kända rundkyrkan. Hela rundkyrkan är totalundersökt, det vill säga allt innanför kyrkans murar är undersökt medan murarna ligger kvar. Däremot är de båda sidoaltarna bortplockade i samband med försök att konstatera om de var ursprungliga eller inte. Förutom gravar i och under kyrkan har gravar undersökts på den tidigare kyrkogården. Anledningen till undersökningarna av gravar utanför kyrkan var att vi försökte få fram spår av kyrkogårdsbegränsningen och en äldre kyrka, vilket lyckades. Dessutom påträffades byggnadslämningar från två klockstaplar tillhörande rundkyrkan och stavkyrkan. Stavkyrkan som upptäcktes år 2001 slutundersöktes åren 2002 och 2003. Därmed har även denna totalundersökts. Runt stavkyrkan har också gravar undersökts. Sammanlagt har över 200 gravar från 1000-talet – 1500-talets mitt undersökts. Samtliga gravar analyseras osteologiskt av Caroline Arcini på Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund. Antalet hällfragment från 1000-talets gravmonument i vikingatidsstil är nu uppe i 30. Ett av dessa monument påträffades i ursprungligt läge vilket tidigare bara har gjorts vid S:t Martins kyrka i Skänninge.

På ett flertal platser, bland annat under stavkyrkan, har äldre konstruktioner och lager undersökts. Några av dessa kommer senare att dateras genom det kol som påträffats. Även profana lämningar, samtida med de båda kyrkorna, har lokaliserats på platsen för bytomten enligt kartmaterial från 1600-tal och framåt.

En undersökning av dessa bebyggelselämningar och resterande gravar på kyrkogården skulle komplettera bilden av Klåstad, något som inte kommer att göras inom detta projekt. Ett helt gravmaterial, där samtliga gravar inom en kyrkogård undersökts och analyserats, är mycket sällsynt. Klåstadgravarna hade kunnat ge värdefull information om en medeltida population. För det här projektet återstår att publicera alla resultat. Tanken är att detta ska ske i bokform. Detta kommer dock att dröja något år.

”The last supper” De arkeologiska undersökningarna är avslutade efter sex säsonger på stubbåkern. Man kan ana ett visst missnöje bland projektmedarbetarna (från vänster) Ann Catherine Bonnier, Kent Persson, Hanna Menander, Emma Karlsson, Tony Nilsson, Jakob Hedvall och Andreas Hennius.