Avslutande undersökning år 2003STARTSIDA

2003 ÅRS UNDERSÖKNING


Eftersom åkern runt Klåstad kyrkoplats låg i träda fram till juni månad utfördes årets undersökning på våren. Tidigare år har undersökningarna gjorts på hösten, efter skörd, vilket ofta inneburit att marken varit mycket torr. Därmed har det varit svårt att se tydliga nedgrävningskanter för gravar och stolphål. Vid årets undersökning däremot var marken fuktig, därmed var annars så otydliga stolphål väl synliga, vilket skulle visa sig vara betydelsefullt.

Ett av långhusets stolphål. På ömse sidor om stolphålet syns rännorna där väggplanken har stått.

Förra årets undersökning avslutades i samband med att ett flertal gravar oförväntat dök upp i stavkyrkans långhus. De tillsammans med flera gravar öster om koret undersöktes i år. Förutom gravarna undersöktes ytterligare stolphål i långhuset. Ett stolphålspar i den västligaste delen av långhuset påträffades redan förra året. En tolkning var då att de kunde ha ingått i en läktarkonstruktion men årets fynd av fler stolphålspar ger andra tolkningsmöjligheter, som till exempel ett förhöjt mittskepp, liknande det i Urnes stavkyrka i Norge.

Stavkyrkan sedd från väster med koret längst bort i bild. De från i år framgrävda stolphålsparen syns mitt i bilden.

Såväl stavkyrkan som rundkyrkan tolkas ha uppförts på privat initiativ som gårdskyrkor. Det bör därmed ha funnits en gård i närheten. Ett schakt grävdes på platsen för den historiskt kända bytomten (enligt kartmaterial från 1600-talet och framåt). En stor del av de yngre byggnadslämningarna visade sig vara sönderplöjda vid åkerbruket. Där äldre lämningar påträffades var lagertjockleken mäktigare och därmed var dessa bättre bevarade. Stolphål och kulturlager innehållande rikligt med keramik av typen äldre svartgods, däribland östersjökeramik, påträffades. Genom keramiken kan lagret grovt dateras till perioden 1000-tal och fram till 1200-talets mitt. Andra fynd i lagret var en sammansatt enkelkam, en sländtrissa och vävtyngder. Stolphålen hör rimligen till en med stavkyrkan samtida byggnad som låg ungefär 50 meter från denna.

Undersökning av boplatslämningar utanför kyrkan. Föremål från denna visar på samtidighet med stavkyrkan. Troligen var det här den aristokratiska familjen bodde som lät uppföra kyrkorna i Klåstad.

Undersökningen har återigen bekostats med medel från Berit Wallenbergs Stiftelse. Entreprenaden har NCC i Motala ansvarat för och bekostat. Undersökningen har filmats av Kent Persson.