2002 års undersökningSTARTSIDA

2002 ÅRS UNDERSÖKNING


Årets undersökning koncentreras till den sedan i höstas påträffade stavkyrkan. Efter 2 veckors undersökning börjar nu kyrkans planform och konstruktion synas. Långhuset är ca 8x5,5 m och koret 3,5x3,5 m. De fysiska spåren av kyrkan består av stolphål och väggrännor. Inget trämaterial finns kvar utan har tagits bort då kyrkan togs ur bruk och rundkyrkan invigdes. Vid denna tidpunkt har också förändringar skett med kyrkogårdens utbredning. Bara några meter väster om stavkyrkan har klockstapeln stått. Spåren av denna utgörs av fem stora stolphål placerade som en femma på en tärning. Konstruktivt skiljer sig denna från den till rundkyrkan hörande klockstapeln.

Tre av årets påträffade fragment av gravmonument i vikingatidsstil.

Till de föregående årens skörd av fragment från gravmonument i vikingatidsstil har vi i år hittat ytterligare fyra vilket innebär att det nu finns över 30 fragment. Ett av dessa är en del av en vackert ornerad gavelhäll medan ett annat fragment dekorerats med både runor och ett mycket stiligt drakhuvud. Hällarna, tillsammans med myntfynd och en C14-datering, ger oss en trolig datering av kyrkan till 1000-talets första hälft.

Ett fragment med både runor och drakhuvud.

De två sista veckorna av undersökningen var tänkta för att undersöka jordlagren i långhuset. Ett antagande om att det inte skulle finnas några gravar i långhuset, liksom fallet var med koret, stämde inte. Fynd av gravar, som är tidskrävande att undersöka, medförde att undersökningen inte kunde slutföras i år. I långhuset frilades dessutom två stolphål, lika oförväntat som gravarna. I området för kyrkan påträffades dessutom ett brandlager bestående av bränd lera, träkol och skärvig sten. Kanske rör det sig om en äldre byggnad.

Stavkyrkan under pågående framgrävning. Till vänster koret och till höger, den nivåmässigt högre jordklacken, långhuset. Två av långhusets stolphål och en väggränna mellan dessa är på bilden helt tömda. Käpparna marker stolphålens läge. Vid schaktkanten syns den kulle som numera täcker rundkyrkans murar.

Stavkyrkan sedd från ovan år 2002. Foto från Vadstena kommuns brandbil.

Långhusets nordöstra stolphål med en ungefärlig diameter på 1 meter.

Grävningsrapporten, som kompletteras vid varje undersökningstillfälle, slutförs vintern 2004-05. Den är gjord som en enkel arkivrapport där undersökningen och dokumentationsmaterialet redovisas. Därefter kommer undersökningsmaterialet att sammanställas och publiceras i annan form. Undersökningen har även i år följts av filmteamet Kent Persson och Sebastian Jakobsson.

Årets undersökning har återigen bekostats med medel från Berit Wallenbergs Stiftelse.

Entreprenaden har NCC i Östergötland ansvarat för och bekostat.