Efter avslutad undersökning 2001STARTSIDA

EFTER AVSLUTAD UNDERSÖKNING 2001


En av årets målsättningar var att slutföra undersökningen av rundkyrkan. Ett område i rundhuset, som innehöll 35 gravar, dokumenterades. Sammanlagt har därmed knappt 90 gravar i området innanför rundkyrkans murar undersökts. Knappt hälften av gravarna var samtida med rundkyrkan och hade alltså begravts inne i kyrkan. Resterande gravar var äldre än rundkyrkan vilket bl a visades genom att dessa fortsatte in under murarna. En individ, bland de äldsta gravlagda, hade fått ett bryne, en kniv och en kam med sig i graven. Kanske är också ett av föremålen i graven ett mynt. När det sista skelettet plockats upp täcktes åter rundkyrkans murar med sand och jord. Synlig i åkern är nu en liten jordkulle där kyrkans murar markerats med stenar från 1500-talets rivningsmassor.

För att få reda på var på kyrkogården rundkyrkan legat grävdes schakt i den omgivande åkermarken. Kyrkogårdsmuren lokaliserades i flera väderstreck. Rundkyrkan var lokaliserad ungefär mitt på kyrkogården. Sex enorma stolphål väster om kyrkan utgjorde spåren från en klockstapel.

I förgrunden syns de sex stora stolphålen till klockstapeln. Ytterligare ett stolphål, avsett för en sträva till klockstapeln, påträffades i det oschaktade partiet mellan klockstapeln och rundkyrkan. Till vänster om rundhuset, bakom sandhögen, hittades spåren av stavkyrkans kor. I bildens bakgrund syns Aska by i grannsocknen Hagebyhöga.

Resultaten från den osteologiska analysen hade vi hoppats skulle leda oss till var en äldre kyrka kunde ha stått (se kapitlet från föregående år: Visar gravarna var vi ska söka spåren av träkyrkan?) Könsfördelningen av det analyserade skelettmaterialet gav oss tyvärr ingen ledtråd. De analyserade skeletten visade sig härröra från både kvinnor och män.

Eftersom det bara har undersökts ett fåtal stavkyrkor i landet och endast en i Östergötland är det svårt att veta hur spåren av dessa ser ut. Några har varit konstruerade med jordgrävda stolpar- fristående eller ingående i vägglivet. Andra kyrkor, som uppförts på stensyll, kan det vara få eller inga spår kvar av. En gravtom yta kan utgöra ett negativt avtryck av en äldre kyrka. Få begravningar i de äldsta kyrkorna är nämligen kända. Exempel på identifierade kyrkor utifrån enbart gravtomma ytor finns i Löddeköpinge i Skåne. Om inga konstruktiva detaljer från kyrkan skulle påträffas kunde alltså ett gravtomt område påvisa en äldre kyrka.

Schakt grävdes runt rundkyrkan i förhoppningen om att hitta spår av en äldre kyrka. Norr om rundkyrkan hittades åtta nya fragment av gravmonument ornerade med runor eller djurornamentik. Det var i det området som vi plötsligt insåg att vi hade rensat fram en större sammanhängande yta som inte innehöll några gravar. Kring det gravtomma området fanns fyra stora stolphål delvis sammanbundna av rännor. Det visade sig vara koret i stavkyrkan. Utmed korets vägglinjer fanns det flera gravar. Västerut syntes början på långhuset och öppningen mellan kor och långhus. Upptäckten gjordes en timma innan grävmaskinen skulle avsluta sitt jobb vid årets undersökning. Stolphål och rännor ritades och fotograferades innan vi samma dag återfyllde schaktet. Någon möjlighet att gräva fram hela kyrkan fanns inte p g a brist på tid och pengar. Förhoppningsvis kan vi få ytterligare medel till en fortsatt undersökning hösten 2002.

Den osteologiska analysen har gett en mängd intressanta resultat. För att nämna något så har vi kommit personen under det runristade gravmonumentet, som påträffades 1999, lite närmare. Det var en ung kvinna i 20-25 års åldern. Hennes förödande livsöde var att drabbas av öroninflammation. Inflammationen spreds sig vilket troligen resulterade i att hon dog av hjärnhinneinflammation. Det här menar läkare idag att det varit en inte allt för ovanlig dödsorsak innan penicillinet uppfanns. En 14C-analys som gjordes på skelettet, i förhoppningen om att kunna få en bra datering av gravmonumentets ornamentik, gav tyvärr en bred datering till perioden 990-1150 e Kr.

Grävningsrapporten, som kompletteras vid varje undersökningstillfälle, slutförs vintern 2002-03. Den är gjord som en enkel arkivrapport där undersökningen och dokumentationsmaterialet redovisas. Därefter kommer undersökningsmaterialet att sammanställas och publiceras i annan form. Undersökningen har även i år följts av filmteamet Kent Persson och Sebastian Jakobsson.

Årets undersökning har återigen bekostats med medel från Berit Wallenbergs Stiftelse.

Entreprenaden har NCC i Östergötland ansvarat för och bekostat.