Efter två veckor 2000STARTSIDA

EFTER TVÅ VECKOR 2000


Årets undersökning påbörjades för två veckor sedan med att ta bort presenningar och sand som vi täckt kyrkan med för att den skulle klara sig över vintern. Den första veckan koncentrerade vi oss framförallt på rundhuset och fortsätter med att undersöka rester efter golvlager tillhörande den äldsta fasen av kyrkan. Ett flertal gravar har framkommit i rundhuset. Hittills har vi undersökt åtta individer, men räknar med att det kan bli runt ett trettiotal. Alla ligger med huvudet i väster. Det finns spår efter en kista i en av gravarna.

I ett av lagren i rundhuset som vi tror är äldre än rundkyrkan har vi hittat några skärvor av äldre svartgods som kan dateras tillbaka till 1000-talet.

Vi räknar med att sex av de hittills undersökta gravarna tillhör rundkyrkotid medan två av gravarna skulle kunna höra till tiden före rundkyrkan. Det finns ett preliminärt dateringsschema för medeltida gravar som baseras på armställningarna. Under tidig medeltid ligger händerna utmed höfterna. Under högmedeltid på bäckenet för att under senmedeltid ligga på bröstkorgen.

Efter en veckas arbete har vi påbörjat det fortsatta arbetet med koret. Förra året kom det fram ett fint tegelgolv lagt i fiskbensmönster. Delar av golvet saknades i de södra delarna av koret och där låg raseringsmassor från kyrkan direkt på tegelgolvets sättsand. Det låg även en hel del raseringsmassor kvar på altarfundamentet. Det visade sig att altaret bör ha varit cirka 1,20 x 1 meter stort. Framför altaret har det funnits en typ av "avsatts" varav vi har fundamentet bestående av natursten kvar. I raseringen har vi hittat en del fönsterglas och fönsterspröjs i bly vilket bör betyda att koret, antagligen under 1400-talet, har varit försett med fönster. I anslutning till altaret påträffades en ljushållare.

Under tegelgolvet och sättsanden framkommer ett kalkbruksgolv. Förra årets undersökning visade att det funnits tre golvnivåer i rundhuset varav det äldsta troligen varit av kalkbruk. Kalkbruksgolvet i koret som troligen är det ursprungliga golvet stödjer förra årets tolkningar. På kalkbruksgolvet låg rester av en kamskena i ben.

I kortet har vi kunnat identifiera avtryck av hundtassar i kalkbruksgolvet. I den nordöstra delen, alldeles intill altaret, finns det också ett avtryck efter en barnfot. Storleken på avtrycket tyder på att det varit en två- eller treåring som mot slutet av 1100-talet, då golvet troligen lades, var inne i koret och gick på det ännu inte helt torra kalkbruksgolvet!

Vid tangenterna Hanna Menander