2000 års undersökningSTARTSIDA

2000 ÅRS UNDERSÖKNING


Årets undersökning vid Klosterstad kommer att pågå under hela september månad. Målsättningen är att undersöka kvarvarande lager i rundhuset. Vapenhuset ska grävas fram i sin helhet för att dokumentera dess storlek och form. Är detta halvrunt som koret? Detsamma gäller för en eventuell sakristia, norr om koret. Koret har tidigare bara frilagts från de raseringsmassor det täcktes av. Det sekundära tegelgolvet ska lyftas bort för att få fram underliggande golvlager. Vi kommer även att undersöka partier utanför rundkyrkan för att försöka få fram spår av den äldre träkyrka som bör ha funnits här. Efter avslutad undersökning kommer kyrkoruinen åter att täckas med jord.

Den från förra året påträffade gravhällen. Texten lydde …göra detta kummel efter….Stenen var placerad över en kvinna.