1999 års undersökningSTARTSIDA

1999 ÅRS UNDERSÖKNING


Med medel från Claes och Greta Lagerfelts stiftelse, Berit Wallenbergs Stiftelse och Linköpings Stift samt sponsring från entreprenadföretaget NCC i Östergötland har en undersökning av kyrkan möjliggjorts. Undersökningen startade den 23 augusti och pågick i ca en månad. Som diskussionspartners fanns också arkeologer, historiker, en kulturgeograf och konstvetare från Institutionen för medeltidsarkeologi vid Lunds Universitet, Riksarkivet samt Det Medeltida Sverige, Sveriges Kyrkor och UV Mitt på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Några av dessa personer deltog också i den arkeologiska undersökningen.

Rundhusmuren i framgrävt skick år 1997, sedd från norr.

Den del av rundhusmuren, som frilades år 1997, utgjordes av två skift med huggen kalksten. Av absiden återstod endast grundmuren i obearbetad "gråsten". Rester efter en sittbänk fanns bevarad inne i kyrkan utmed dagermuren i SV. På denna hittades en Magnus Eriksson brakteat präglad i Lödöse på 1350 talet. Någon utvändig sockel på den 0,9 m tjocka rundhusmuren fanns inte. Kyrkans diameter uppskattas till ungefär 10 m.

Rundhusmurens insida sedd från söder. På murens insida syns den bevarade sittbänken.

Undersökningen, som startade den 23/8, beräknades pågå i 5 veckor. Syftet med undersökningen var att försöka datera kyrkan och se om det fanns några spår efter en äldre kyrka, samtida med de påträffade gravhällarna. En tanke var också att genom sökschakt klarlägga om intakta kulturlager finns utanför kyrkogården samt om spår av kyrkogårdsmurens sträckning gick att se. Ett annat viktigt syfte var att klargöra kyrkans planform och olika konstruktiva detaljer för att i ett vidare perspektiv kunna jämföra kyrkan med övriga rundkyrkor. I ett senare skede kommer även kyrkan i Klosterstad att sättas in i ett regionalt perspektiv och diskuteras med utgångspunkt i det omgivande medeltida landskapet.

Resultaten från undersökningen kommer i ett första skede att presenteras i Östergötlands Länsmuseums årsbok år 2000.