Hamnviksgruppens åsikter om samrådsmötet och detaljplaneprogrammet.

 

1.         Den delen av samrådet som gällde vattenkvaliteten måste göras om. Detta för att undersökningen inte är klar och att ingen skriftlig information har skickats ut.

 

2.                 Detaljplaneprogrammet.

 

2.1             Inledning och bakgrund.

Hur kan kommunstyrelsen ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt i resultatet från fokusgrupper och enkäter ta fram ett detaljplaneprogram för Hamnviksområdet ?

Fokusgruppernas viktigaste slutsats var att bevara strandskyddet.

Enkätundersökningens frågor 20 – 23 var ett komplement till fokusgruppernas viktigaste slutsats. Över 70% anser att dessa frågor är ”mycket viktigt” eller ”viktigt”. Frågorna stämmer mycket väl med vad Naturvårdsverket skriver om strandskyddet: Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet.

Dessutom har kommunstyrelsen ej tagit hänsyn till Hamnviksgruppens namnunderskrifts undersökning: Undersökningen gällde om medborgarna ville ha bebyggelse inom strandskyddet eller ej. Den resulterade i att 25 st var för exploatering, 1172 st var emot exploatering och 23 st visste ej. Hamnviksgruppen fick mandat från 565 personer att representera dem i frågan om strandskyddet.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.2             Programmets övergripande målsättning.

I de uppradade målen finns ett som lyder: Bevara strandskyddet och värdefulla naturmiljöer.

Eftersom nästan hela det planerade bostadsbeståndet ligger inom lagstadgat strandskydd och stora ingrepp måste ske både på land och i vattnet så kommer detta mål inte att kunna uppnås.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.3             Sammanfattning.

Det står i sammanfattningen följande: ”Området förutsätts bebyggas som en ny stadsdel i staden som länkas samman i öster med det befintliga Sandhamnsområdet genom en gata som anpassas för kollektiv busstrafik”.

Enligt NCC:s representant så kommer området att byggas ut i etapper, där de startar med de områden som är mest attraktiva, nere vid Hamnviken. Det sista området som kommer att byggas är på Glasberget och gatan som skall anpassas för kollektiv busstrafik. Det är inte ens säkert att det kommer att byggas en gata och då kommer det inte att finnas någon kollektivtrafik och den nya stadsdelen är separerad från staden.

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.4             Planförhållanden.

 

2.4.1      Översiktsplan.

Det står: De södra delarna av området är markerat för bevarande av natur-, friluftslivs-, och kulturvärden.

 

2.4.2      Lagskydd.

Det står: Inom området råder strandskydd enligt miljöbalken.

 

2.4.3      Riksintressen.

Det står: Området berörs av det riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken, som omfattar länets hela yttre skärgård. Området ingår vidare i riksintresse för kustområdet och skärgården enligt 4 kap Miljöbalken.

 

2.4.4      Övriga lagskydd.

Hamnvikens vatten och vattenområden kan betraktas som ekologiskt särskilt känsligt enligt Miljöbalken , kap 3.

Två av områdets ädellövskogsområden är klassificerade som Nyckelbiotoper enligt Skogsvårdsstyrelsens inventering. Ytterligare skogsområden inom programområdet kan sägas hysa motsvarande kvaliteter. Dessa områden kan komma ifråga för skydd enligt lagen om biotopskydd, Miljöbalken.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.5             Områdesbeskrivning.

 

2.5.1      Naturmiljö.

I sista stycket står det: Värden för den biologiska mångfalden är främst knuten till partier med ädellövskog. Här finns en värdefull flora med ovanliga och rödlistade kärlväxter och lavar. Förutsättningarna för rödlistade insekter och mollusker är också goda här. Hamnvikens vattenmiljö bedöms som värdefull för den biologiska mångfalden.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.6             Riktlinjer för framtida bebyggelse.

 

2.6.1        Hänsyn till strandskyddet.              

Så här har projektet tolkat strandskyddslagen:

Strandskyddet kring Hamnviken skall respekteras på så sätt att allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen bevaras eller förbättras.

Bebyggelse och vägar vid stränderna skall utformas så att tillgängliga områden upplevs som offentliga miljöer, öppna för alla.

Bryggor som anläggs ska utformas som offentliga miljöer och vara tillgängliga för alla.

Hamnviksgruppen anser att ingen hänsyn är tagen till strandskyddslagen.

 

 

2.6.2      Hänsyn till värdefull natur.

I mitten står det: Med hjälp av avtal och kommunala beslut ska en naturvårdsinriktad skötsel för de värdefulla ädellövskogarna säkras, varvid värden för den biologiska mångfalden kan förbättras.

Utbyggnaden ska utföras på ett sådant sätt att Hamnvikens vattenmiljö inte riskerar att avsevärt försämras.

På Samrådsmötet den 25 november var inte NCC och kommunen ense om vem som var ansvarig för skötseln. Vi anser att det är uppenbart att ingen naturvårdsinriktad skötsel kommer att genomföras. Kommunen hinner ej med de områden de har idag.

Hamnviksgruppen anser vidare att ingen försämring av vattenkvaliteten får ske.

 

2.6.3      Bekväma hållbara transporter.

Det står: Utbyggnaden ska genomföras så att kollektivtrafik ges goda möjligheter att konkurrera med personbilstrafiken.

Om gatan från Glasberget inte byggs eller om detta område bebyggs sist har alla bostäder reda vant sig att åka bil. I MKB:en står det att: Efter full utbyggnad beräknas bebyggelsen generera mellan 150 och 2500 tillkommande fordon per dygn.

Hamnviksgruppen anser att kollektivtrafik måste finnas från första bebyggda området om det kommer att byggas.

 

2.6.4      Båttrafik.

Det står: Projektet ska utformas så att det endast bjuder in ett sådant båtliv på Hamnvikens vatten som denna vattenmiljö tål. Bryggor och vattennära verksamheter ska anpassas till vattenmiljöns krav.

NCC:s konsult som håller på att utreda hur Hamnvikens vatten mår, sa att ingen åtgärd kan förbättra Hamnvikens vattenkvalitet.

Hamnviksgruppen anser att inga bryggor eller större båtar kan tillåtas i Hamnviken.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.7             Programförslag.

 

2.7.1      Gator och kollektivtrafik.

Det står: Någon av de befintliga busslinjerna till Sandhamn eller längs Hamnviksvägen bor kunna trafikera över Glasberget.

Blir det någon gata över Glasberget? Vi tvivlar, NCC slutar bygga när södra delen av Hamnviken är byggd.

Det står: Efter full utbyggnad beräknas bebyggelsen generera mellan 150 och 2500 tillkommande fordon per dygn. Huvuddelen av dessa kommer att trafikera hamnviksvägen men viss trafikökning kommer även att ske på Sandskogsvägen.

Detta innebär att alla bilar kommer att passera förbi Svandammsskolan, dagis- och fritis vid norra delen av Hamnviken och även förbi de två badplatserna som ligger intill vägen.

Dessutom är både Hamnviksvägen och Sandskogsvägen instabila och trafiken idag får husen att sätta sig. På samrådsmötet tvistade NCC och kommunalrådet om vem som är ansvarig för att vägarna förbättras.

Vägarna kommer att trafikeras av mycket tung trafik under hela byggnadstiden som kan vara upp till 10 år enligt NCC.

Hamnviksgruppen anser att det är grundläggande att parterna kommer överens om vem som är ansvarig för hållfastheten på vägarna och vem som skall ta kostnaderna.

 

2.7.2      Teknisk försörjning.

Det står: För några bebyggelse-grupper och enskilda hus kan avledning med lokal enskild pumpavledning, LPS-system, bli nödvändig.

För dagvattenhantering tillämpas principerna med lokalt omhändertagande.

Vid behov av avledning till Hamnviken skall eftersträvas att någon form av reningsanläggning såsom översilning eller vegetationsdamm föregår utsläpp.

Hamnviksgruppen förstår inte hur man kan släppa ut mer dagvatten och eventuellt renat spillvatten när NCC:s konsult sa att inget kan förbättra vattenkvaliteten men allt kan försämra den.

 

2.7.3      Marknadsförutsättningar.

Det står i tredje stycket: Programkartan ger möjlighet till en relativt stor utbyggnad, med bibehållna kvaliteter. Hur fort och hur stort denna utbyggnad blir bestäms helt av efterfrågan och som i sin tur är avhängig flera faktorer som den övergripande ekonomiska utvecklingen.

 

2.7.4      Genomförandefrågor.

Det står: Hamnviken kommer att detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Byggnadstiden är beroende av marknadsfrågan.

Förbindelsen mellan Sandskogsvägen och Hamnviksvägen över Glasberget är önskvärd att etablera i samband med bebyggelsen på Glasberget.

Allt som står i 2.7.3 och 2.7.4 tyder på att NCC inte kommer att se till att en kollektivtrafik gynnas. Det var en förutsättning för genomförandet av projektet.

 

2.7.5      Vattenkvalitén i Hamnviken.

Det står: En utredning av Hamnvikens vattensituation pågår för att klargöra hur vattenkvalitén är idag, vilka skyddsvärda biotoper som finns, projektets påverkan och möjligheter att förbättra vattenkvalitén samt att skydda och utveckla biotolper.

En central fråga för vikens känslighet är vattenomsättningen,….

Projektets påverkan och möjligheter på Hamnvikens vatten kommer att utvärderas.

På samrådsmötet fick vi alla en muntlig information av NCC:s konsult. Han sa att undersökningen inte är färdig, men att inga åtgärder kan förbättra Hamnvikens vatten. Än är det inte utrett om vikens vatten är övergött.

Hamnviksgruppen kräver att ett nytt samråd skall se som avhandlar Hamnviken vattenkvalité och hur projektet kommer att påverka den.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

2.8             Sammanfattning av Miljöbedömningen.

 

2.8.1      Möjligheter för måluppfyllelse.

Det står: Programmets utformning bedöms ge möjligheter att uppfylla de uppställda målen.

På sidan 4 står om ett antal vägledande mål för det fortsatta planarbetet:

·        Öka Nynäshamns attraktivitet och konkurrenskraft

·        Förstärk Nynäshamns identitet som skärgårdstad

·        Förbättra Nynäshamns stadsstruktur genom en sammanhållen stadsform

·        Utforma en hållbar skärgårdsstad

·        Bevara strandskyddet och värdefulla naturmiljöer

·        Verka för ett ekologiskt helhetstänkande

·        Förutsättningar att inrätta ett naturreservat av Lövhagen skall penetreras.

Hamnviksgruppen anser att ovanstående urholkar Nynäshamn som skärgårdsstad och att det planerade området drar ut staden i längdled.

Om Hamnviken och andra havsnära stränder bebyggs så förlorar Nynäshamn sin identitet som skärgårdsstad. Genom att en storskalig energilösning ej redovisas och mycket biltrafik skulle gå genom Nynäshamn så finns ej det ekologiska tänkandet i planen.

I denna plan demoleras strandskyddet och de värdefulla naturmiljöerna.

Att penetrera förutsättningarna för att inrätta Lövhagen som naturreservat anser Hamnviksgruppen vara naturligt och då skall det planerade området inkluderas.

 

Det står även att: Stadsdelen kan integreras med tätorten och rymmer förutsättningar till en sammanhållen stadsform. Den föreslagna strukturen ger också vissa förutsättningar för en blandning av bostäder och verksamheter, samt möjligheter till kollektivtrafik.

 

Ovanstående text innehåller många antaganden men inga löften. Om Glasberget ej skulle bebyggas kommer ej stadsdelen att integreras med tätorten och det blir ej en sammanhållen stadsform med kollektivtrafik. NCC ha sagt att de endast vill ha privat boende och ej hyres- eller bostadsrätter.

 

Det står även att: Vissa konflikter mellan bebyggelse och bevarande av biologisk mångfald väntas också.

 

 

2.8.2      Nollalternativ.

Det står: Sammantaget kan sägas att nollalternativet innebär sämre möjligheter till bevarande av den biologiska mångfalden (med vissa undantag) än förslaget, förutsatt att den i förslaget föreskrivna skötselplanen tillämpas och att sådan skötsel ej är aktuell inom nollalternativet.

Ovanstående tyder på att en skötselplan måste upprättas och genomföras för alltid för att den biologiska mångfalden (med vissa undantag) skall vara bättre än det är i dag, (nollalternativet).

Det fortsätter: De rekreaktiva värdena kan däremot anses vara bättre tillvaratagna inom nollalternativet.

 

2.8.3      Konsekvenser för riksintressena.

Det står att: Hamnviken kan inte betraktas som en värdekärna för rekreation inom riksintresset (en värdering som dock kan övervägas för Nynäsviken).

Förslaget bedöms därför inte medföra påtaglig skada för riksintresset skärgården (MB kap 3).

På samrådsmötet frågade Hamnviksgruppen vem som har bedömt ovanstående och Ekologigruppens representant svarade att det hade han gjort och om man frågar andra ekologer kan man få andra svar. Anm. Ekologigruppen har gjort MKB:en åt NCC och ej åt kommunen. Ekologigruppen är anställd av NCC och därför ej opartisk.

Det står vidare: Riksintresset Skärgården (MB kap 4) berörs då strandnära områden kommer att bebyggas. Möjligen kan Hamnviken sägas utgöra en del av den värdekärna inom riksintresset vad gäller den biologiska mångfalden, men ej när det gäller rekreation och kulturhistoria. Då tillgången till strandlinjen bibehålls, och projektet inte medför ytterligare fragmentering av skärgården, begränsas de negativa konsekvenserna för friluftslivet. Då bebyggelsen ska anpassas till de förekommande naturvärdena, och dessa ska tas tillvara med naturvårdsanpassad skötsel, väntas konsekvenserna för dessa sammantaget att bli måttliga. Förslaget bedöms därför inte medföra påtaglig skada för riksintresset.

Strandlinjen kommer troligast att var ett promenadstråk utanför bostäder. NCC säger också att projektet inte medför  ytterligare fragmentering av skärgården, detta för att de ej har mer mark. Se även tidigare kommentar.

 

2.8.4      Konsekvenser för strandskyddade områden.

Det står att: Större delen av projektet föreslås inom delar som idag har strandskydd enligt miljöbalken.

Kommentar: Större delar av projektet ligger inom det utökade strandskyddet som är 300m. Enligt kommunens landskapsarkitekt så tog kommunstyrelsen för länge sedan beslutet att utöka strandskyddet här till 300m för att det var så bevarande värt. Detta beslut verkar tyvärr ej delas av nuvarande KS.  

 

Miljöbalken, Strandskyddsområde 14 § lyder: Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Området får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften.

16 § lyder: Inom strandskyddsområde får inte

1.      nya byggnader uppföras,

2.      byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till,

3.      grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2,

4.      andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

 

Allt i detaljplaneprogrammet bryter mot ovanstående § i Miljöbalken.

 

2.8.5      Konsekvenser för biologiskt mångfald.

Det står att: Ädellövskogsmiljöerna, till vilka huvuddelen av områdets värden är knutna, kommer huvudsakligen att gynnas av den skötsel som planeras i samband med bebyggelsen.

Ang. skötselplanen är kommunen och NCC ej överens vem som skall utföra arbetet och vem som står för kostnaderna. Skötselplanen skall utföras i evinnerlig tid för att den biologiska mångfalden skall bevaras och gynnas.

Vidare står: Hamnvikens vattenmiljö väntas kunna behålla sina värden, då det finns ett brett register av dagvattenrenande åtgärder att tillämpa om vattenmiljön så kräver.

Vid samrådsmötet sa NCC:s konsult som höll på att utreda vattenkvalitets frågan att inga åtgärder kan förbättra vattenkvaliteten men allt kan försämra kvaliteten. Vidare sa han att de hade varit i kontakt med ornitologiska föreningen och fiskeföreningen. De hade då sagt att inga sällsynta fåglar häckar eller uppehåller sig i området och att inga speciella fiskar leker, fortplantas och lever i Hamnviken. Detta förnekas av dessa föreningar.

Ytterligare studier om fåglar och fiskar i programområdet och dess närhet behövs innan beslut kan tas.

 

2.8.6      Konsekvenser för naturmiljöer med värde av länsintresse.

Det står: Det område av länsintresse som föreslagits som länsintresse av Länstyrelsen, kommer delvis att bebyggas enligt förslaget.

Hela strandskyddsområdet ligger inom länsintresset.

 

2.8.7      Konsekvenser för naturmiljöer med värden av kommunalt intresse.

Det står: Märkbara konsekvenser väntas i område 1, där en lund med gamla aspar berörs, i område 3 där enstaka äldre ekar riskerar att skadas, orråde 6 där ädellövskog vid gamla Hamnviksgård kan påverkas samt område 12, tallskog vid Glasberget. Samtliga dessa områden kommer delvis att bebyggas.

Är detta OK?

 

2.8.8      Konsekvenser för rödlistade arter.

Det står att: Av de förekommande rödlistade arterna väntas flertalet av de ädellövskogsanknutna arterna gynnas av förslaget. Den mindre hackspetten (VU) väntas missgynnas något.

Den mindre hackspetten är fridlyst. Ingen riktig inventering har gjorts på fåglarna i området.

 

2.8.9      Påverkan på landskapsbilden.

Tre landskapsavsnitt, som bedöms vara särskilt betydelsefulla, kommer att förändras om projektet genomförs.

Detta anser vi ej är godtagbart.

 

2.8.10 Möjligheter till resurseffektiva persontransporter.

Det står att: Förslaget är utformat så att ny bebyggelse knyts samman med befintliga stadsdelar på ett naturligt sätt till en sammanhållen stadsfront.

NCC har sagt att utbyggnaden kommer att ske i etapper med hänsyn till efterfrågan och marknadsläge. Det har även kommunen skrivit i NP, att detaljplanearbetet kommer att ske i etapper. Om och troligt vis är att Glasberget ej bebyggs p.g.a marknadsläget = för dyrt att bygga. Då kommer inte någon kollektivtrafik att kunna etableras för att det är inget underlag för att täcka kostnaderna.

 

2.8.11 Konsekvenser för hälsa och säkerhet.

Det står att: Ingen miljöstörande eller säkerhetsklassad verksamhet har diskuterats inom programförslaget. Trafiken väntas dock öka som en följd av förslaget, vilket lokalt kan leda till ökat buller och försämrad trafiksäkerhet.

Hamnviksgruppen anser att detta är en av de viktigaste frågorna i programförslaget och det har endast behandlats i ett stycke. Bullret från den trafiken som genereras i byggnadsskedet kommer att störa de boende, likaså den trafik som kommer att åka dygnet runt när exploateringen är klar.

Hamnviksvägen är instabil och kommunen har sänkt hastigheten till 30 km/tim för att minimera sättningarna i husen runt vägen. Kommunen och NCC är oense när det gäller kostnaderna för stabiliseringen av vägen.

I MKB:en står det på sid 26 under rubriken ovan, punkt Trafikmiljö:

Någon analys av trafiksäkerheten i detalj har inte gjorts på denna översiktliga nivå.

I avsnittet Lokala trafikökningar, står det: Efter full utbyggnad beräknas bebyggelsen generera mellan 1500 och 2500 tillkommande fordon per dygn. Huvuddelen av dessa kommer att trafikera Hamnviksvägen men viss ökning kommer även att ske på sandskogsvägen.

Denna ev. ökning av bilar på Hamnviksvägen som passerar många områden där barn vistas: Svandammsskolan, tågstation Nynäs havsbad, daghemmet Måsen och alla baden, där barnen finns hela sommaren, ökar risken ofantligt för att en olycka kommer att ske. En noggrann analys över riskerna och konsekvenserna måste göras innan beslut tas.

Om husen utmed Hamnviksvägen får sättningsskador under byggnationstiden, vem tar kostnaderna.

 

Med ovanstående som utgångspunkt anser vi att detaljplaneprogrammet skall avbrytas.

 

 

Detta anser

Hamnviksgruppen genom Björn Collin